Testmozgásalapú alprogram

A 21. század kihívásai sokrétű feladatot rónak az oktatásra és a pedagógusokra, melyek érintik a testnevelés tanítását is. Az oktatás folyamatos fejlesztése, a felnövekvő nemzedékek nevelése, illetve a korszerű tudást adó minőségi oktatás biztosítása fontos feladat. A Testnevelés és sport műveltségi területhez kapcsolódóan kedvező változások mentek végbe a köznevelésben az elmúlt időszakban a kötelező mindennapos testnevelés bevezetésével. Ez a rendelkezés elsősorban a fiatalok egészségtudatos életvezetésének, az élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitásban való részvételének kialakítása szempontjából kiemelt jelentőségű, de a szakma számára is új távlatokat nyit.

A testmozgásalapú iskolafejlesztési módszer komplex iskolai testmozgásprogramok segítségével szeretne adekvát válaszokat adni a felmerülő kihívásokra. A komplex iskolai (más szóval intézményi) testmozgásprogram értelmezésünkben az iskola teljes napirendjébe illesztetten megjelenő mozgásprogram-elemek összessége, amely tartalmazza a minőségi iskolai testnevelést, az aktív közlekedést, a tanórai szüneteket és a szabad játékidőt, a délutáni sport- és mozgásprogram elemeket, a közösségi mozgásprogram elemeket, az egyéb, alkalomszerű mozgásos lehetőségeket, és végül, de nem utolsó sorban a más tantárgyakba illesztett testmozgás-lehetőségeket a tantárgyi koncentráció jegyében. A komplex iskolai testmozgásprogram a fenti területeket bevonva keretezi be a testmozgásalapú iskolafejlesztési módszert, amely így komplex képességfejlesztő programok kidolgozását célozza.

A testmozgásalapú iskolafejlesztési módszer – benne a minőségi testnevelés-oktatás megvalósításával – egyrészről a tanulók széleskörű testkulturális műveltségének kialakítását, másrészről az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés összetevőinek fejlesztését, harmadrészt pedig a személyiség sokoldalú fejlesztését célozza.  

Az alprogram kialakítandó tartalmi és módszertani rendszere kitüntetett figyelmet kíván fordítani a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, továbbá a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. A módszertani rendszer éppen ezért az adaptív oktatás alapjain a személyközpontúságot és a lehetséges mértékű egyéni differenciálást helyezi a középpontba a legjobb tanulói teljesítményt megcélozva.

A testmozgásalapú iskolafejlesztő módszer (TIM) céljai többrétűek, összetetten kezeli az iskolai környezethez kapcsolódó testmozgásalapú tevékenységeket, és integrálja azokat a tanítási-tanulási folyamatba. A testmozgásprogramok fókuszába kerülnek a komplex képességfejlesztő programok kidolgozása (a széleskörű mozgásműveltség kialakítása.), az egészségtudatos, jövőorientált életvezetés összetevőinek fejlesztése, a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése, melyben értékként jelenik meg az egészség, a rendszeres testmozgás és a szabadidő hasznos eltöltése. Egyrészt cél, hogy olyan élményszerű, a testmozgáson és a mozgásos tanuláson alapuló módszereket és tevékenységeket integráljunk a tanítási folyamatba, melyek segítségével a tanulási folyamat eredményessége fejleszthető, valamint a tanulók kognitív, affektív, szociális, valamint pszichomotoros képességei, készségei fejlődjenek. További cél, hogy az alapvető szükségletekhez tartozó napi fizikai aktivitási mennyiség aktív, mozgásos tevékenységekkel kerüljön kielégítésre, az iskolai szabadidőben jelenjenek meg a mozgásos tevékenységek és a tanulói önkéntességen alapuló önszerveződések, melyek a szabadidő konstruktív eltöltését tartalmazzák.

A távlati célok túlmutatnak az alprogram keretein, hiszen célunk, hogy a testmozgással összefüggő nevelési feladatok szervezetfejlesztési folyamatokon keresztül beépüljenek az iskola személyiségfejlesztési, nevelési tevékenységeibe tantárgytól és műveltségi területtől függetlenül.

A tanulók fejlesztése mellett jelenik meg a szervezeti és iskolakultúra fejlesztése is, mely a tanárok ismereteinek, pedagógiai és módszertani kompetenciáinak fejlesztése mellett szeretné, ha a tanárok referenciaszeméllyé válnának és mintaként szolgálnának.

A testmozgásalapú iskolafejlesztő program az alábbi területekhez kapcsolódóan határozza meg a célokat:

  1. Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelésórai környezetben:

Cél a tanulók fizikai aktivitáshoz kapcsolódó motivációjának magas szinten tartása, az élethosszig tartó rendszeres testmozgás, a sportolási igény kialakítása élményközpontú módszerek alkalmazásával a testnevelés tanításában.

  1. Mozgásos tanulás integrálását támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztálytermi környezetben:

Cél, hogy olyan élményszerű, a testmozgáson és a mozgásos tanuláson alapuló módszereket és tevékenységeket integráljunk a tanítási folyamatba, melyek segítségével a tanulási folyamat eredményessége növelhető, az osztályteremi tanulás monotonitása megtörhető, a tanulási motiváció magasan tartható.

  1. Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgásalapú támogatása iskolai környezetben:

Cél, hogy az alapvető szükségletekhez tartozó napi fizikai aktivitási mennyiség aktív, mozgásos tevékenységekkel kerüljön kielégítésre, az iskolai szabadidőben jelenjenek meg a mozgásos tevékenységek és a tanulói önkéntességen alapuló tanulói önszerveződések, melyek a szabadidő konstruktív eltöltését tartalmazzák.