Oktatási Hivatal

 Az EFOP 3.1.2-16

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

projekt keretében az Oktatási Hivatal (továbbiakban OH) – konzorciumi partnerként – két nagy részcélt valósít meg:

 1. az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban EKE) és a konzorciumba bevont felsőoktatási intézmények által kidolgozott Komplex Alapprogram bevezetésének teljes körű minőségbiztosítását, valamint
 2. a pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztését. 

A Komplex Alapprogram bevezetésének teljes körű minőségbiztosítása

- monitoring tevékenység

Az EFOP 3.1.2-16-os projekt keretében a szakmai tevékenységekre és eredményekre irányuló monitoring a minőség biztosításának érdekében, támogató és jobbító szándékkal történik.

A pilot program során, illetve az országos bevezetésben a monitoring által megállapított hiányosságok feltárása, a nem megfelelések esetén korrekció kérése a projektcélok elérését szolgálják.

A monitoring tevékenység eljárásrendje, valamint a monitoring folyamathoz kapcsolódó  minőségbiztosítási kritériumok minden érintett partner számára hozzáférhetőek, megismerhetőek. Az OH szakértői véleményei és összefoglalói egységes dokumentumsablonok használatával készülnek.

A monitoring tevékenységek során a megfigyelések, interjúk, dokumentumelemzések rögzítése és elemzése tényekre, adatokra épül.

A monitoring tevékenység során elkészített szakmai véleményt, javaslatot több körös belső szakmai egyeztetés után, elnökhelyettesi jóváhagyással kapják meg az OH-tól a konzorciumi tagok.

A monitoring tevékenység a pilot időszakában az EKE és az ELTE, az országos elterjesztés időszakában minden szakmai megvalósító konzorciumi partner által végzett szakmai tevékenységre kiterjed.

A szakaszos bevezetés ideje alatt az OH törekszik a konzorciumi partnereket arányos mértékben érintő monitoring megvalósítására, mely az alábbi területekre terjed ki: képzések

és tantermi folyamatok, workshopok, szakmai műhelyek, tájékoztatási események látogatása, módszertani anyagok, kiválasztási szempontok, mérés-értékelés, a konzorcium tagjai által végzett minőségbiztosítási tevékenységek, mentori támogatás, utógondozás nyomon követése.

A pilot programot követően – a konzorciumi partnerek javaslatainak figyelembe vételével – megtörténik a monitoring eljárások felülvizsgálata és a szükséges módosítások végrehajtása.

A pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése

A pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése érdekében olyan pedagógus-továbbképzést támogató informatikai felület kerül kialakításra, amelynek alapfeladata a rendszer szereplőit segíteni abban, hogy a pedagógus fejlesztendő kompetenciáihoz megfelelő fejlesztő tevékenységet (különös hangsúllyal továbbképzést) javasoljanak a pedagógus szakmai fejlődésének támogatása érdekében.  

A felület emellett utánkövetéssel támogatja a pedagógus-továbbképzések eredményeinek pedagógiai tudásba, tevékenységbe történő beépülését. Lehetőséget biztosít az intézmények számára az 5 éves továbbképzési program és az 1 éves beiskolázási terv elkészítésére, illetve a pedagógusok 7 éves továbbképzési ciklusában kötelező 120 óra teljesítésének nyomon követésére is.

A fejlesztés megvalósításának szükségszerű elemeként az OH kidolgozza a pedagógus-továbbképzés szereplőinek optimális együttműködési módját szabályozó, valamint a pedagógus-továbbképzések eredményességének utánkövetését szabályozó eljárásrendeket.

 Az Oktatási Hivatal szakmai közreműködői a projekt megvalósításában

 1. Az OH szakmai szakértőinek munkáját a projekt szakmai vezetője irányítja.
 2. Az OH szakmai szakértői (belső munkatársak) – 5-7 fő – kidolgozzák a monitoring szakértők akkreditált képzésének tematikáját, felkészítik a résztvevőket a tevékenységek szakszerű végzésére.

Irányítják, koordinálják, valamint figyelemmel kísérik a monitoring szakértők szakmai tevékenységét, ellenőrzik az elkészített dokumentumaikat. 

 1. A monitoring munkacsoport szakmai szakértői (10 fő, félállású, távmunkás munkatárs) által végzett tevékenységek:
 • a monitoring szakértők által elkészített szakmai anyagok alapján az érintett tevékenységek eredményeinek elemzése, szakmai vélemény, javaslatok megfogalmazása a minőség biztosítása és fejlesztése érdekében,
 • a konzorciumi partnerek által elkészített szakmai anyagok (Komplex Alapprogram alapelvek, célok, képzési anyagok, módszertani útmutatók, tanári kézikönyvek stb.) véleményezése, szakmai javaslatok megfogalmazása,
 • a konzorciumi partnerek – intézmények, intézményvezetők, szülők, pedagógusok, tanulók – tájékoztatása, beválásvizsgálat, utánkövetés, disszeminációs tevékenységek nyomon követése,
 • a módszertani (DFHT, DIM stb.) munkacsoportok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése,
 • a monitoring szakértők havi beszámolói alapján összegzések, elemzések készítése.
 1. A monitoring szakértők (távmunkások, heti 10 órás alkalmazásban) – 60 fő – megbízólevél által jogosultak a képzők felkészítését célzó, és az Eszterházy Károly Egyetem által alapított – bármely konzorciumi partner által indított – pedagógus-továbbképzés szervezésének és megvalósításának teljes körű monitorozására, a köznevelési intézményekben megvalósuló tantermi folyamatok és projekttevékenységek ellenőrzésére.

Monitoring szakértői tevékenységet a projektben az láthat el, aki rendelkezik legalább 10 éves köznevelésben szerzett szakmai tapasztalattal, valamint szerepel a szakértői és/vagy szaktanácsadói névjegyzéken, vagy mesterpedagógus minősítést szerzett, és teljesítette az Oktatási Hivatal által alapított, akkreditált 30 órás pedagógus-továbbképzés követelményeit.

Monitoring tevékenységet folytathatnak az OH szakmai szakértői és a monitoring munkacsoport tagjai is.

A monitoring szakértők által végzett helyszíni tevékenységek

 • képzők képzésének monitorozása,
 • pedagógus-továbbképzések monitorozása,
 • az intézményvezetők felkészítésének monitorozása,
 • tantermi folyamatok monitorozása,
 • mentori tevékenység monitorozása,
 • egyéni/fókuszcsoportos interjúk készítése,
 • workshopok vezetése,
 • a konzorciumi partnerek által tartott szakmai műhelyek működtetésének monitorozása.
 1. A szakmai koordinátor, asszisztens – 3 fő belső munkatárs – szükség szerint kapcsolatot tart a konzorciumi partnerekkel, közreműködik a helyszíni monitorozó látogatások szervezésében, formailag ellenőrzi a monitoring szakértők dokumentumait. 

Az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai műhelymunkák (workshopok)

 • A pilot időszakában 4 szakmai műhelymunkát tervezünk az EKE és az ELTE képzőivel, a partnerintézményeik pedagógusaival, mentoraival, intézményvezetőivel a képzők képzése és a pedagógus-továbbképzések, valamint a tantermi folyamatok megvalósításának, a mentori rendszer működésének tapasztalatairól.
 • A konzorciumi partnerek pedagógusaival, mentorokkal, intézményvezetőkkel, képzőkkel 2020-2021-ben a képzések, a tantermi folyamatok, mentorálás, mérés-értékelés, minőségbiztosítás tapasztalatainak megosztása céljából szervezünk műhelymunkát – 5 alkalommal, más-más konzorciumi helyszínen.
 • A konzorciumi partnerek szakmai vezetői és a munkacsoportok vezetőinek részvételével 2019-2021. között 5 workshopot szervezünk a pilot, majd a szakaszos bevezetés során a szakmai tevékenységek tapasztalatainak megosztására.

 

Budapest, 2017. június 

Az Oktatási Hivatal mint konzorciumi partner nevében

Tóth Mária

szakmai vezető