Nyíregyházi Egyetem munkacsoportjainak bemutatkozása

A Nyíregyházi Egyetem konzorciumi partner tizenegy munkacsoportban képviselteti magát. A munkacsoportok tagjai zömében a Nyíregyházi Egyetem oktatói, akik a pedagógusképzés teljes vertikumát képviselik, a szakmai megvalósítók kisebb létszámú csoportja a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanítói, tanárai.  

Megvalósítóink mindegyike részt vett már módszertani fejlesztésben, pályázati tevékenységben, illetve gazdag, a pályázat céljához illeszkedő kutatói háttérrel, hazai és nemzetközi publikációs mutatókkal rendelkeznek. Mindemellett nem elhanyagolható, hogy pedagógusképzésben (tanító- és tanárképzésben), valamint köznevelésben szerzett tapasztalattal is rendelkeznek szakmai megvalósítóink.

Szakmai vezető: Nagyné dr. Schmelczer Erika

Pénzügyi vezető: Leitnerné Kiss Anita

Projektasszisztens: Kovácsné Nagy Tünde

„Komplex Alapprogram Koncepció” (KAK) munkacsoport

A DFHT, a HH és a HHH területén végzett jelentős kutatási háttérrel, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének növelésében és az inkluzív nevelés elterjesztése érdekében kifejtett szakmai tevékenységgel, valamint a differenciált oktatás-nevelés terén a köznevelésben szerzett tapasztalatokkal rendelkező kollégák alkotják az alapprogram és az alapját képező módszertani munkacsoportot.

Tagok :

 • Dr. Jenei Teréz
 • Dr. Komáromi István
 • Tóthné dr. Kerülő Judit

A „DFHT/módszertan” munkacsoport

Tagok :

 • Dobróné dr. Tóth Márta
 • Dr. Óbis Hajnalka
 • Sarka Lajos

A „Digitális alapú iskolafejlesztő módszer” (DIM) munkacsoport

A munkacsoportok tagjai lefedik a Nyíregyházi Egyetem képzési struktúrájának teljes vertikumát. Módszertanos tárgyak oktatójaként mindannyian részt vettek már különböző módszertani fejlesztési projektekben (RE-PE-THA, SZAKTÁRNET, stb.). Többen komoly és nemzetközi szintű publikációs tevékenységet végeztek, végeznek saját tudományterületük oktatási, módszertani kérdéseivel kapcsolatban.

A munkacsoport célja olyan iskolafejlesztő program kidolgozása, amely szorosan illeszkedik a „digitális állampolgárság” kompetenciamodell megvalósítási elképzeléseihez. Cél egy olyan iskola megteremtése, amelyben tudásmegosztás a szereplők egyenrangúságon alapuló IKT-alapú együttműködése során valósul meg. 

Tagok:

 • Dr. Óbis Hajnalka
 • Sitkuné Dr. Görömbei Cecília
 • Dr. Buhály Attila
 • Dr. Mándy Tihamér
 • Vegera József

Komplex Alapprogram „Logiakai alapú iskolafejlesztő módszer” (LIM) munkacsoport

Tagok:

 • Dobróné dr. Tóth Márta,
 • Sitkuné dr. Görömbei Cecília,
 • Kovács Zoltán

A munkacsoport célja azoknak a logikai játékoknak és eszközöknek az alkalmazása, melyek

sokszínűvé és motiválóvá teszik a tanulást. A cél megvalósítása során a munkacsoport támaszkodik a magyar oktatásnak a témába illő legjobb hagyományaira, így pl. Pólya György, Dienes Pál Zoltán munkásságára.

A „Testmozgás - alapú iskolafejlesztő módszer” (TIM) munkacsoport

A Nyíregyházi Egyetemet Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár képviseli.

Számos kutatási projektben vett részt A testnevelés és sporttudomány területén rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet folytat, oktatási segédanyagok és módszertani kézikönyv szerzője.

A munkacsoport célja a fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató testnevelés órai, osztályteremben felhasználható módszerek és alkalmazási lehetőségeinek elsajátítása. A gyakorlatorientált képzés célja a korszerű tanítási technikák, direkt és indirekt tevékenységszervezési (tanítási) stílusok, valamint a kereszttantervi tartalmak implementációját elősegítő módszertan megismertetése, a tanulói kognitív, affektív és szociális készségeinek fejlesztésén keresztül. 

Az „Életgyakorlat-alapú iskolafejlesztő módszer” (ÉIM) munkacsoport

Oktatók és gyakorlóiskolai tanárok alkotják a csoportot. Rendelkeznek a módszertani innováció létrehozásához szükséges szakmai gyakorlattal, szakmódszertani, illetve kutatói háttérrel, nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel.

Tagok:

 • Dr. Kiss Ferenc
 • Dr. Óbis Hajnalka
 • Sarka Lajos
 • Spákné Paráda Andrea
 • Dr. Almássy Zsuzsanna

A „Művészet-alapú iskolafejlesztő módszer” (MIM) munkacsoport

 Zene, népművészet, irodalom és képzőművészet képviseletében oktatók és általános iskolai tanárok tevékenykednek a csoportban az alprogram kidolgozásán.

Tagok:

 • Dobos Zoltánné
 • Mike Ádám
 • Havasi tamás
 • Dr. Kiss Ferenc
 • Dr. Orosz Csaba
 • Dr. habil Pethő József
 • Spákné Paráda Andrea

A „Felső tagozatos módszertani könyvek (közismereti tárgyakhoz)” munkacsoport

A Nyíregyházi Egyetem oktatói és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium munkatársai alkotják a csoportot, akik kellő szakmai gyakorlattal és  szakmódszertani, illetve kutatói háttérrel rendelkeznek. A munkacsoport szakirányultsága 10 területre terjed ki: idegen nyelv-angol, történelem
és állampolgári ismeretek, vizuális kultúra, népművészet, természetismeret, ember és társadalom - erkölcstan, földrajz, magyar nyelv és irodalom, fizika, kémia

Tagok:

 • Dr. Tukacs Tamás
 • Dr. Buhály Attila
 • Dobos Zoltánné
 • Dr. Kiss Ferenc
 • Dr. habil Kiss Lajos
 • Dr. Komáromi István
 • Dr. Mándy Tihamér
 • Dr. habil Pethő József
 • Sarka Lajos
 • Spákné Paráda Andrea

Az „Alsó tagozatos tanítói kézikönyv” munkacsoport bemutatása

A munkacsoportot a Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézet és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium munkatársai alkotják. Valamennyien több tízéves szakmai gyakorlattal és komoly szakmódszertani háttérrel rendelkeznek. Mindannyian sikeresen vettek már részt több szakmai fejlesztési projektben (SZAKTÁRNET, HATÁRTALANUL, KOTTA, EPROCOM, TÁMOP, stb.). A munkacsoport szakirányultsága 3 területre terjed ki: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra.

Tagok:

 • Béres Mária
 • Dobos Zoltánné
 • Imre Rubenné dr.
 • Mándy Tihamér

A „Kiemelt figyelmet igénylő tanulók” munkacsoport

A DFHT, a HH és a HHH területén végzett jelentős kutatási háttérrel, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének növelésében és az inkluzív nevelés elterjesztése érdekében kifejtett kutatói és szakmai tevékenységgel rendelkező oktatók a megvalósítók.

Tagok:

 • Dr. Almássy Zsuzsanna
 • Dr. Jenei Teréz
 • Tóthné Dr. Kerülő Judit

A „Regionális Központ szervezeti előkészítése” munkacsoport

A munkacsoport olyan szakemberek együttműködésével végzi feladatát, akik szakterületük és szakmai tapasztalataik alapján rendelkeznek a szükséges tudással, információval és hatáskörrel a Komplex Alapprogram pedagógus-továbbképzéseit lebonyolító Regionális Központ működési kereteinek előkészítéséhez.

A munkacsoport célja a Nyíregyházi Egyetemen létrejövő Regionális Központ szervezeti keretei kialakításának előkészítése, a Központ szervezeti és működési rendjének kidolgozása – összhangban a Komplex Alapprogram Országos Képzési, Továbbképzési és Akkreditációs Központ céljaival és működésével.

Tagok: 

 • Halkóné dr. Rudolf Éva (központvezető, Igazgatási és Humánpolitikai Központ)
 • Jenei Teréz (intézetigazgató, főiskolai tanár, Tanítóképző Intézet)
 • Késmárki Zoltán Zsoltné (felnőttképzési szakmai vezető, Hallgatói Szolgáltató Központ)
 • Kiss Ferenc (általános rektorhelyettes, tanszékvezető, főiskolai tanár, Környezettudományi Intézet)
 • Spákné Paráda Andrea (tanár, Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)