Életgyakorlat alapú alprogram
 • Alapvető célok:
 • Az Életgyakorlat-alapú alprogramunk legfőbb célja általános – neveléselméleti – értelemben a szociálisan értékes és egyénileg eredményes életvezetés megalapozása közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák kialakításával, direkt és indirekt nevelési módszerek és eljárások adekvát alkalmazásával. Célunk a specifikus gyakorlati életvezetés olyan kultúrájának kialakítása, ami az életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület tartalmával és kapcsolódó feladataival összefüggésben a tanulói produktív kompetenciák fejlesztésén keresztül növeli a hátrányos helyzetű tanulók iskolai továbbhaladási esélyeit és a produktív – egyszersmind konstruktív – életvezetés kialakulásának esélyét. Az esélynövelési célt közvetlenül az ÉIM-re jellemző produktív kompetenciák fejlesztési követelményei és az ezekhez kapcsolódó pedagógiailag megalapozott tevékenységcsoportokban végzett tanulói és nevelői interaktív tevékenységek biztosítják.

 • Fejlesztendő kompetenciák:
  • természettudományos és technikai kompetencia
  • hatékony, önálló tanulás
  • szociális és állampolgári kompetencia
  • kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
  • elkötelezettség az egészség- és környezettudatos életvitel iránt

  Tudás: az életgyakorlat-alapú iskolafejlesztési módszer kompetenciáinak fókuszában kiemelten jelenik meg a mindennapi életvezetéshez szükséges gyakorlati tudás igénye, a mesterséges, a természeti és a társas-társadalmi környezet tapasztalati megismerése, a mindennapi életvezetéshez szükséges gyakorlati tudás.

  Képesség: a módszer a mindennapi életvezetéshez szükséges gyakorlati képességek személyközpontú fejlesztésére nyújt lehetőséget, ezáltal hozzájárul a természettudományos és technikai kompetencia, a hatékony, önálló tanulás, a szociális és állampolgári kompetencia, valamint a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakításához.

  Attitűd: a módszer segítséget nyújt a tanulói kreativitás támogatására, fejlesztésre, mellyel a tanulókban megerősíthetjük az önálló életvezetés iránti igényt, a pozitív attitűdöt, a produktív életgyakorlat iránti elkötelezettséget.

  Autonómia és felelősség: a módszer egyaránt figyelembe veszi az egyéni és a társadalmi szükségleteket, melynek fókuszában a gyakorlati tevékenységekhez szükséges készségek és képességek fejlesztése, a szakszerű eszközhasználat elsajátítása, az alapvető technológiai folyamatok megismerése, a munka megbecsülése és a pozitív alkotó magatartás kialakítása állnak.

 • A módszer szorosan kapcsolódik az alábbi témakörökhöz:
  • család, háztartás, életvitel, környezetkultúra
  • gazdasági, pénzügyi ismeretek
  • közlekedés
  • munkatevékenységek
  • pályaorientáció, közösségi szerepek