A Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban (DFHT) módszertana

A DFHT koncepciója

A DFHT olyan nevelési, tanulási, tanítási módszer, melynek központi elemei az együttműködésen alapuló kooperatív munka és a személyre szabott, képességekhez mért differenciált egyéni feladatok. A módszerben központi helyet foglal el a sokféle képesség felhasználását igénylő feladat, amely minden tanulótól innovatív gondolkodást igényel a téma köré szervezett aktív csoportmunkára alapozva. Másodsorban egy speciális oktatástervezési stratégia, amelyen keresztül a tanár felkészíti a tanulókat az együttműködési szabályok betartására, valamint azokra a szerepekre, amelyek saját munkájuk vezetéséhez szükségesek.

Cél, hogy a módszer segítségével a pedagógusok erős hatást gyakoroljanak a nevelés, tanulás folyamatára. A tanulói esélyegyenlőséget a DFHT fontosabb módszertani elemei támogatják.

A módszer tanulási környezetbe való implementálásával megvalósul a tanulók közötti együttműködés erősítése, a gyermekek iskolai sikerességének biztosítása, az alulteljesítő, illetve a tehetséges tanulók hozzásegítése a közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz.

A DFHT módszertanának alapelvei

Együttműködés: DFHT a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok nevelésére, oktatására alkalmas metódus, ahol a pedagógus célja, hogy minden tanuló tudásszintje emelkedjen és sikerélményben legyen része az együttműködésen alapuló osztálymunka során. Az együttműködő tanulás elősegíti a tanulók számára a tanulmányi, kognitív, szociális és attitűdbeli eredmények növelését.

Egyenrangúság: a többféle képességet felhasználó feladatokon keresztül a tanulóknak lehetőségük van erősségeik megmutatásra, a feladatban való egyenlő részvételre, az egymást kompetens személynek tekintésére.

Közösségi lét: a DFHT az esélyegyenlőség megteremtésének a feladatát vállaló, elsősorban a kooperatív tanulási módszereket előtérbe állító komplex rendszer.

Normativitás: DFHT-ban a kompetencia egyénhez való hozzárendelése a tanulónak a feladat megoldásának hozzájárulását erősíti.

Esélynövelés – hátrány – kompenzáció

A DFHT-nak pedagógiai szempontból fókuszai az esélyegyenlőtlenség csökkentése és az együttműködés a csoport- és az egyéni munka során. A gyerekek a közös munka alkalmával empátiát, toleranciát, kooperációt, konfliktuskezelést, kommunikációt, kompromisszumkészséget tanulnak, miközben vitakultúrájuk, szervezőkészségük csiszolódik.

A módszer célja

A módszer célja a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttműködésének javítása, a gyermekek iskolai sikerességének biztosítása, az alulteljesítő, illetve a tehetséges tanulók hozzásegítése a közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz.

Módszertani elemek

A pedagógiai módszertani elemek közül az egyik meghatározó a csoportmunka, amely eszköz- és módszertárával alkalmas arra, hogy jó terepet biztosítson a kompetenciák (ismeretek, készségek, attitűd) átfogó fejlesztésének. A csoportmunkában fontos a téma komplexitása.

Másik fontos módszertani eszköz a konstruktív pedagógia, amely különös hangsúlyt ad a projekt jellemzőihez a tanulási képességek és készségek terén. Erősíti azt a lehetőséget, hogy a tanuló saját, meglévő tudását mozgósítva, majd arra reflektálva tudja szervezni saját tanulási útvonalát, illetve a tanulást, mint az egész életén átívelő tevékenységet valósítsa meg.

A csoportmunka mellett a módszertani elemek között találjuk még az alábbiakat:

- differenciált egyéni munka
- pármunka
- rétegmunka

- kooperatív módszerek
- drámajáték

- projektmunka

A módszerben megjelenő differenciálási technikák

  • Gardner többszörös intelligenciaelmélete szerinti óraszervezés, ahol az érdeklődési terület szerinti feladatokat megoldva tevékenykednek a gyerekek.
  • Bloom taxonómiája szerinti óraszervezés, ahol a gondolkodás fejlődési szintjei szerint kapnak feladatokat a tanulók a személyiségfejlesztés kognitív-értelmi területeire koncentrálva.
  • Integrációs mátrix szerinti feladatmegjelölés, amelynek során a Gardner többszörös intelligenciaelmélete és a gondolkodási szinteknek megfelelő (Bloom taxonómiája) feladatok egyidejűségét alkalmazzák.
  • Nyitott végű feladatokat magába foglaló csoportmunka alkalmazása, amely az öndifferenciálás terepe, valamint a képességekhez mért egyéni feladatok kijelölése. A csoportfeladatok a többféle képesség felhasználásán keresztül lehetőséget adnak a tanulóknak az azonos státuszból való kommunikációra.

A DFHT módszer alkalmazásának és a tanulók együtt tanulásának eredményeképpen javul az eltérő tudással és szocializáltsággal rendelkező diákok eredményessége, csökken a lemorzsolódás és növekszik a továbbtanulási mutató.